Burs, Ücretsiz Okuma ve İndirim Yönetmeliği

Burs Ücretsiz Okuma ve İndirim Yönetmeliğini indirmek için lütfen tıklayınız.

1-   AMAÇ VE KAPSAM

1.1. AMAÇ

Bu Yönetmeliğin amacı, Saint-Joseph Lisesi Eğitim Vakfı tarafından öğrencilere verilecek bursların, SAJEV Özel Küçük Prens Okulları’nda ücretsiz okuma ve/veya eğitim ücretine uygulanacak indirim oranlarının; burslar için başvuru şartlarının, değerlendirme, karar ve takip süreçlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

1.2. KAPSAM

Bu yönetmelik; Saint-Joseph Lisesi Eğitim Vakfı’ndan burs almak için başvuran öğrencileri; Özel Küçük Prens Okullarında ücretsiz okuma ve/veya indirimden yararlanmak için başvuruda bulunan Özel Küçük Prens Okulları öğrencilerini; öğrenci velilerini ve çocuğu Özel Küçük Prens Okulları’nda öğrenci olan SAJEV ve SAJEV İktisadi İşletmesi çalışanlarını kapsar.

2-   DAYANAK

Bu Yönetmelik, Saint-Joseph Lisesi Eğitim Vakfı Resmi Senedi, 20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ve Özel Küçük Prens Okulları kurum yönetmeliklerine dayanılarak hazırlanmıştır.

3-   TANIMLAR

Bu Yönetmelikte geçen

Bakanlık : Millî Eğitim Bakanlığı’nı,
SAJEV : Saint-Joseph Lisesi Eğitim Vakfı’nı,
Vakıf Müdürü : Saint-Joseph Lisesi Eğitim Vakfı Müdürü’nü
İktisadi İşletme : SAJEV İktisadi İşletmesi’ni,
Yönetim Kurulu : SAJEV Yönetim Kurulu’nu,
Burs Komitesi : SAJEV Burs Komitesi’ni,
Kurucu Temsilcisi : KP Okulları Kurucu Temsilcisi’ni,
SAJEV Kurumları : SAJEV, İktisadi İşletmesi ve KP Okulları’nı,
Genel Müdür : SAJEV İktisadi İşletmesi Genel Müdürü’nü,
Okul Müdürü : SAJEV Özel KP Okulları Müdürlerini,
Anaokulu : SAJEV Özel Küçük Prens Anaokulunu,
İlkokul : SAJEV Özel Küçük Prens İlkokulu’nu,
Ortaokul : SAJEV Özel Küçük Prens Ortaokulu’nu,
Lise : SAJEV Özel Küçük Prens Lisesini,
KP Okulları : SAJEV Özel KP Okulları’nı,
SJ Lisesi : Özel İstanbul Saint-Joseph Fransız Lisesini,
Değerlendirme Kurulları : KP Okulları Değerlendirme Kurullarını,
Ders Yılı : Derslerin başladığı tarihten, sona erdiği tarihe kadar olan süreyi,
Dönem : Öğretim programında belirtilen toplam öğretim süresini,
Kanun : 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununu,
Burs : Başarılı ve/veya maddi imkânları kısıtlı öğrencilerin eğitimine destek olmak için gerek Vakfın kendi imkânlarından gerekse Vakfa yapılan şartlı bağışlardan, her eğitim dönemi için sunulan maddi yardımı,
Ücretsiz Okuma : Akademik olarak başarılı ancak mali durumları yetersiz olan Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerine, başvurularının değerlendirilmesi sonucunda, bir ders yılı veya dönem içinde bakanlık tarafından uygulanması zorunlu kılınan ücretsiz okuma imkânını,
Eğitim İndirimi : KP Okulları’nda öğrenim görmekte veya görecek olan öğrencilerden SJ’li olma, SAJEV personeli olma, peşin ödeme, kardeşlerin aynı okulda okuma veya KP lisesine devam etme özelliklerini taşıyanlara uygulanan eğitim ücretleri indirimini,
Bursiyer : Bursa hak kazanmış öğrenciyi,
Misafir Öğrenci : Kültürler arası öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenim görmek üzere Türkiye’ye gelen öğrencileri ifade eder.

4-   GENEL HÜKÜMLER

4.1. DEĞİŞİKLİKLER

Bu Yönetmeliğin maddeleri veya tamamı Burs Komitesi’nin önerisiyle Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir. Bu Yönetmelikte yapılacak değişiklikler, değişiklik yapılmadan önceki KP Lise Sürekli Eğitim İndirimi hakkı kazanmış öğrencileri etkilemez.

4.2. BURS KOMİTESİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİ

Burs Komitesi, Yönetim Kurulu’nca seçilen Başkan, Başkan Yardımcısı ve bir üye olmak üzere toplam üç üyeden oluşur. Komitenin görevi, işbu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde verilecek olan SAJEV Burslarından, KP Okullarında ücretsiz okuma ve indirim hakkından yararlanmaya yönelik tüm düzenlemeleri yapmak; Vakıf Müdürü ile birlikte SJ Lisesi ve KP Okulları ile koordinasyonu sağlamak; başvuruları değerlendirmek, gerekli araştırmaları yapmak/yaptırmak ve maddi ihtiyacı olan öğrencilerin seçimini hakkaniyetle yaparak Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak ve uygulamaları takip etmektir. Burs Komitesi gerek duyduğunda bu Yönetmelik’te yapılması gereken değişikleri hazırlar ve onay için Yönetim Kurulu’na sunar. Burs Komitesi toplantılarına Vakıf Müdürü de katılır.

5-   SAJEV BURSLARI

SAJEV Bursları;

 • SJ Lisesi Öğrenci Bursları
 • KP Okulları Öğrenci Bursları
 • Diğer Burslar

olmak üzere üç çeşittir.

Misafir öğrenciler burs talebinde bulunamazlar.

SAJEV bursları; öğrenci ve/veya velisinin Bursluluk Sözleşmesini imzaladıktan sonra geçerli olacaktır.

SAJEV, gerçek dışı beyanlarıyla yanlış karar verilmesine sebep olan veli, öğrenci ve onların beyanlarına kefil olanlar hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunma hakkını saklı tutar.

Yangın, deprem gibi doğal afetler yüzünden veya ana, baba, kardeş gibi yakınlarından birinin ağır hastalığı, ölümü gibi önemli nedenlerle ya da tedavi yahut ameliyatı gerektiren bir hastalıktan dolayı, okula özürlü olarak devam edememesi durumunda, burs verilmesi veya verilen bursun devamı konusu, söz konusu özrün belgelenmesi koşuluyla ve Okul Müdürlerinin talebi doğrultusunda Burs Komitesi’nce değerlendirilir.

5.1. SJ LİSESİ ÖĞRENCİ BURSLARI

İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi’nde eğitim gören veya görecek olan gerek Vakfın kendi imkânlarından gerekse Vakfa yapılan şartlı bağışlardan, her eğitim dönemi için burs vererek başarılı ve/veya maddi imkânları kısıtlı öğrencilerin eğitimine destek olmaktır. Bursların ödenmesinde, SJ Lisesi’nin öngördüğü eğitim ücreti ödeme planına uyulur.

5.1.1. MEVCUT SJ LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BURSLAR

Bu bursların sayısı SAJEV’nın kaynakları dikkate alınarak her yıl Burs Komitesi’nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

5.1.1.1. Duyuru: İlk başvuru tarihinden en az 1 ay önce, SAJEV internet sitesinden duyurulur. Ayrıca, SJ Lisesi’ne bilgi verilir.

5.1.1.2.  Başvuru Tarihi ve Yeri: Başvuru 1 Ağustos-31 Ağustos tarihleri arasında SAJEV’na yapılır.

5.1.1.3.  Başvuru Belgeleri: SAJEV yapılan beyanları doğrulamak amacıyla, burs başvurusunda Ek 1’de yer alan belgelerin hepsini veya bazılarını talep edebilir. Ayrıca, öğrencinin yılsonu ağırlıklı not ortalamasını gösterir belge, öğrencinin en son karnesinin fotokopisi istenir

5.1.1.4.  Değerlendirme Süreci: Eylül ayı içinde Vakıf Müdürü SJ Lise Müdürlüğü’nden başvuruda bulunan öğrencilerin başarı ve aile durumu hakkındaki görüşlerini ister, tüm başvuruları değerlendirme için tamamlar. Eylül ayında yapılacak Burs Komitesi toplantısında başvurular değerlendirilir ve Yönetim Kurulu onayı için karara bağlanır. Bu toplantıya SJ Lise Müdür ve/veya SJ Türk Müdür Başyardımcısı da görüşlerini belirtmeleri için davet edilir.

5.1.1.5.  Bildirim: Tüm başvurulara SAJEV tarafından yazılı cevap verilir.

5.1.1.6.  Bursların Süresi ve Devamı: Burs süresi 1 ders yılıdır. Burs yenilenmesi talebinde bulunmak isteyen veliler, yukarıda belirtilen süreler içinde tekrar başvuruda bulunabilirler.

Bursların devamı için öğrencilerin her sene yeniden başvurmaları gerekmektedir ve SJ Lisesi’nin kriterlerine uygun başarıyı devam ettirmeleri, herhangi bir disiplin cezası almamaları şarttır. Başvurularda bu öğrencilere öncelik tanınır.

5.1.1.7.  Ücretin İadesi: Burs kazanan öğrenciler, okul ücretinin ödenmiş olması durumunda, ücret iadesi için kendileri SJ Lisesine başvuruda bulunurlar.

5.1.2. KÜÇÜK PRENS ORTAOKULU EĞİTİMİNİ TAMAMLAMIŞ, SJ LİSESİ ‘NE İLK YERLEŞTİRMEDE KESİN KAYIT YAPAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BURSLAR

Bu bursların oranları, SAJEV’in kaynakları dikkate alınarak her yıl Burs Komitesi’nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

a) SAJEV ve SJ Lisesi’nin Ortak Verilen Bursları:

SJ Lisesi’ne ilk yerleştirmede kesin kayıt yaptıran Küçük Prens Ortaokulunu bitirmiş en başarılı Birinci ve İkinci sıradaki öğrenciye SAJEV ve SJ Lisesi tarafından eşit miktarda ve tutarda ortak burs verilir. Bu burslar için giriş ve kayıt belgelerinin tevsik edilmesi yeterli olup, ayrıca başvuru dilekçesi veya başka belge istenmez.

Burslar tüm eğitim dönemi için (yani öğrenci mezun oluncaya kadar) verilir ancak bursun seneden seneye devamı için öğrencinin SJ Lisesi’nin kriterlerine uygun başarıyı devam ettirmesi ve herhangi bir disiplin cezası almaması şarttır ve SJ Lisesi’nin yazılı onayı aranır.

b) SAJEV Bursları:

SJ Lisesi’ne ilk yerleştirmede kesin kayıt yaptıran Küçük Prens Ortaokulu eğitimini tamamlamış olan, en başarılı Üçüncü ve Dördüncü sıradaki öğrencilere SAJEV tarafından burs verilir. Bu bursların tamamı SAJEV tarafından karşılanır.

5.1.2.1.     Duyuru: İlk başvuru tarihinden en az 1 ay önce, SAJEV internet sitesinden duyurulur.

5.1.2.2.     Başvuru Tarihi ve Yeri: Başvuru 1 Ağustos 31 Ağustos tarihleri arasında SAJEV’na yapılır.

5.1.2.3.     Başvuru Belgeleri: Veliden SAJEV Burs Sözleşmesi alınır.

5.1.2.4.     Değerlendirme Süreci ve Bildirim: Eylül ayı içinde, Vakıf Müdürü Küçük Prens Ortaokulu Müdürlüğü ve SJ Lisesi Müdürlüğü’nden bursa hak kazanan öğrencilerin isimleri, puanları ve kayıt tarihleri hakkında yazılı bilgi ister, hazırlıkları tamamlar. Ekim ayında yapılacak Burs Komitesi toplantısında başvurular değerlendirilir ve Yönetim Kurulu onayı için karara bağlanır. Bu toplantıya SJ Lise Müdür ve/veya SJ Türk Müdür Başyardımcısı da görüşlerini vermek için davet edilir.

5.1.2.5.     Bildirim: SJ Lisesi’ne ve öğrenci velisine SAJEV tarafından yazılı olarak yapılır.

5.1.2.6.     Bursların Süresi ve Devamı: Burs süresi 1 ders yılıdır. Burs yenilenmesi talebinde bulunmak isteyen veliler, yukarıda belirtilen süreler içinde tekrar başvuruda bulunabilirler.

Bursların devamı için öğrencilerin her sene yeniden başvurmaları gerekmektedir ve SJ Lisesi’nin kriterlerine uygun başarıyı devam ettirmeleri, herhangi bir disiplin cezası almamaları şarttır. Başvurularda bu öğrencilere öncelik tanınır.

5.2. KP OKULLARI BURSLARI

Amaç: KP Okullarında eğitim gören veya görecek olan gerek Vakfın kendi imkânlarından gerekse Vakfa yapılan şartlı bağışlardan, her eğitim dönemi için burs vererek başarılı ve/veya maddi imkânları kısıtlı öğrencilerin eğitimine destek olmaktır. Bursların dağılımı üst sınıftan başlamak üzere yapılır. Bursların ödenmesinde, KP Okulları’nın belirlediği ve ilan ettiği, okul ücretleri ödeme planına uyulur.

Bu bursların sayısı ve şartları SAJEV’in kaynakları dikkate alınarak her yıl Burs Komitesi’nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Küçük Prens Ortaokulu eğitimini tamamlamış olan ve Lise giriş sınavlarında toplam puan üzerinden en yüksek puanı alan ilk üç (3) öğrenci, ilk yıl için eğitimlerine Küçük Prens Lisesinde devam etmeleri halinde %100 burs almaya hak kazanır.

Küçük Prens Ortaokulu eğitimini tamamlamış olan ve Lise giriş sınavlarında toplam puan üzerinden en yüksek puanı alan ilk üç (3) öğrencinin, ardından gelecek diğer üç (3) öğrenci ise ilk yıl için eğitimlerine Küçük Prens Lisesinde devam etmeleri halinde %70 burs almaya hak kazanır.

Burs komitesinin önermesi ve tavsiyesi üzerine Yönetim Kurulu, öğrenci sayısı ve burs oranlarında değişiklik yapabilir.

5.2.1.     Duyuru: İlk başvuru tarihinden en az 1 ay önce, SAJEV internet sitesinden duyurulur. Ayrıca, KP Okullarının internet sitesinden yayımlanır.

5.2.2.     Başvuru Tarihi ve Yeri: Kayıt yenileyenler (Kayıt yenileme işlemleri tamamlandıktan sonra) için burs başvurusu 1 Mayıs -31 Temmuz tarihleri arasında; okullara ilk defa (yeni) kayıt yaptıranlar için burs başvurusu 31 Ağustos tarihine kadar SAJEV’na yapılır.

5.2.3.     Başvuru Belgeleri: SAJEV yapılan beyanları doğrulamak amacıyla, burs başvurusunda bulunan velilerden Ek 1’deki belgelerin hepsini veya bazılarını talep edebilir. Ayrıca, öğrencinin yılsonu ağırlıklı not ortalamasını gösterir belge, öğrencinin en son karnesinin fotokopisi istenir.

5.2.4.     Değerlendirme Süreci ve Bildirim: Kayıt yenileyenler için, Temmuz ayı içinde, yeni kayıt yaptıranlar için Ağustos ayı içinde Vakıf Müdürlüğü, KP Okul Müdürlüklerinden başvuruda bulunan öğrencilerin başarı ve aile durumları (ailenin sahip olduğu ev, araba, gayrimenkul ve kira durumu, çalışan kişi sayısı ve aile gelir durumu, bakmakta yükümlü çocuk sayısı, sağlık durumu vb… bilgiler) hakkındaki görüşlerini ister, tüm başvuruların değerlendirme çalışmalarını tamamlar ve Burs Komitesine sunar. Burs Komitesi gerek görür ise, veli ev ziyaretleri ve başka araştırmalar yapabilir. Burs Komitesi başvuruları değerlendirir ve Burs Komitesi toplantısına, KP Kurucu Temsilcisi & Genel Müdür ve KP Okul Müdürleri de görüşlerini bildirmeleri için davet edilir. Eğitim kaydına müteakip yapılan burs başvuruları en geç Ekim ayında Yönetim Kurulu kararıyla sonuçlandırılır.

Şartlı bağışlarla verilen burslar için bağışçının öngördüğü şartlar esastır, değerlendirme sürecinde   öncelikle dikkate alınır.

Tüm başvurulara SAJEV tarafından yazılı cevap verilir.

5.2.5.     Bursların Süresi ve Devamı: Bursların süresi 1 ders yılıdır. Bir yıl burs almış öğrencinin bir sonraki yıl için tekrar başvurabilmesi, söz konusu öğrencinin yıl sonu ders notları ortalamasının 100 üzerinden en az 85 (2019-2020 Eğitim-Öğretim Döneminden itibaren uygulanmak üzere) olması, herhangi bir disiplin cezası almaması ve belirtilen burs kriterleri şartlarını sağlamasına bağlıdır.

5.2.5.     Ücretin İadesi: Burs kazanan öğrencilerden alınan ücretler, SAJEV İktisadi İşletmesi Mali İşler Bölümü tarafından burs sözleşmesinin imzalanması ve veli taahhütnamesinin yenilenmesinden sonra 15 gün içinde veliye iade edilir.

5.3. DİĞER BURSLAR

Amaç: Başarılı ve maddi imkânları istediği eğitimi karşılamaya yeterli olmayan öğrencilere destek olmaktır.  Bu amaç doğrultusunda gerek Vakfın kendi imkânlarından gerekse Vakfa yapılan şartlı bağışları kapsamak üzere, her eğitim dönemi için Burs Komitesinin önerisi ile Yönetim Kurulunca SAJEV bütçesinde belirlenmiş sayıda ve tutarda yurt içi ve yurt dışına yönelik burs verilir.

Bu bursların sayısı SAJEV’nın kaynakları dikkate alınarak her yıl Burs Komitesi’nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Yurtdışı Lisans ve Lisansüstü bursiyerlerin belirlenmesinde; SJ Lisesi ve KP Okulları mezunları öncelikli olarak tercih edilir.

Türk Milli Takımlarında forma giyen başarılı sporcu öğrencilere, başarılarını tevsik eden, öğrenci belgeleri ile başvuruları halinde, Burs Komitesinin önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen adet ve tutarda “Sporcu Bursu” verilir.

5.3.1.     Duyuru: İlk başvuru tarihinden en az 1 ay önce, SAJEV internet sitesinden duyurulur.

5.3.2.     Başvuru Tarihi ve Yeri: 1 Ağustos-31 Ağustos tarihleri arasında SAJEV’e yapılır.

5.3.3.     Başvuru Belgeleri: SAJEV yapılan beyanları doğrulamak amacıyla, burs başvurusunda bulunan öğrencilerden ve/veya velilerden Ek 1’deki belgelerin hepsini veya bazılarını talep edebilir. Ayrıca,

-SAJEV Burs Sözleşmesi

-Noterden onaylı taahhütname,

-Sabıka kaydı,

-Öğrenci Belgesi,

-Yurt dışı eğitim için adayların üniversite kabul belgesi, okul ücreti ve eğitim giderlerini gösterir belge de istenir.

-Öğrencinin yıl sonu ağırlıklı not ortalamasını gösterir belge, öğrencinin en son karnesinin fotokopisi istenir.

5.3.4.     Burs Tutarı: Burs tutarları geçim şartları ve eğitim giderleri göz önüne alınarak Burs Komitesinin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

5.3.5.     Süresi: Bursiyerlerin eğitimleri göz önüne alınarak Burs Komitesinin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

5.3.6.     Değerlendirme Süreci ve Bildirim: Değerlendirme Burs Komitesi’nin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

5.3.7.     Bildirim: Öğrenci ve /veya velisine SAJEV tarafından yazılı olarak yapılır.

6-   BURS BELGELERİNİN SAKLANMASI

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından teftiş edilecek olan burslar ile ilgili tüm belgelerin dosyalanması, arşivlenmesi 10 yıl süre ile saklanması Vakfın sorumluluğundadır.

7-   ÜCRETSİZ OKUMA

Akademik olarak başarılı ancak mali durumları yetersiz olan Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerine, başvurularının değerlendirilmesi sonucunda, bir ders yılı veya dönem içinde Ücretsiz Okuma imkânı verilir. Misafir öğrenciler ücretsiz okuma imkânından yaralanamazlar.

Ücretsiz Okuma, öğrencinin eğitim ücretini kapsar.

Bir ders yılı ücretsiz Okuma Hakkı kazanan öğrencilerin bu hakkı devam ettirmek için her ders yılı için başvurularını yenilemeleri, istenen tüm belgeleri eksiksiz olarak değerlendirilmek üzere ibraz etmeleri gerekir. Ayrıca MEB mevzuat ve yönetmeliklerine göre Burs Komitesine, KP Okulları Değerlendirme Kurulu ve komisyonlarına tabidir.

7.1. Ücretsiz okutulacak öğrenci oranı ve sayısı: Bu oran ve sayı Bakanlık ve/veya Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Kurucu Temsilcisi Okullar Değerlendirme Kurullarının görüşlerini alarak, önerisini Burs Komitesi’ne sunar. Burs Komitesi’nin önerisini, Yönetim Kurulu (her ders yılı için duyurulan kayıt takvimi sonunda) her yıl ücretsiz okutulacak öğrenci sayısını ve başvuru kriterlerini, Bakanlığın konu ile ilgili yönetmeliklerini de dikkate alarak karara bağlar. KP Okulları’nın bir okuluna başvurunun az olması halinde, diğer okullar için yapılan başvurularla ücretsiz okutulacak öğrenci kontenjanı tamamlanır.

7.2. Başvuru Şartları: Ücretsiz okumak üzere başvuruda bulunan öğrenciler arasından şehit ve malûl gazi çocuklarına öncelik verilir. Başvuru sırasında, Şehit veya malûl gazinin mensubu olduğu kurumdan alınacak şehit veya malûl gazi belgesi talep edilir.  Ücretsiz okumak üzere başvuruda bulunan öğrenciler arasından, akademik başarısı yüksek öğrencilere öncelik verilir. Ücretsiz okumak üzere başvuruda bulunan öğrenciler arasından, üst sınıflarda okuyanlara öncelik verilir. Ortaokul eğitimini tamamlamış ve Lisede ücretsiz okuması onaylanmış olan öğrencilerin Lise Hazırlık atlama sınavında başarılı olmaları ön koşuldur. Öğrencinin disiplin cezası almamış olması gerekir.

7.3. KP Değerlendirme Kurulları, Yetki ve Sorumlulukları:

 • Her okulun Değerlendirme Kurulu, Okul Müdürü (Başkan) ve 2 Eğitim Personelinden oluşur. Okulların Değerlendirme Kurulları arası koordinasyon, Kurucu Temsilcisi tarafından sağlanır. Değerlendirme Kurullarının yetki ve sorumlulukları şunlardır;
 • Ücretsiz okuma için yapılan başvuruları değerlendirmek, gerekli araştırmaları yapmak/yaptırmak ve ihtiyacı olan öğrencileri tespit ederek, belirlenen toplam ücretsiz eğitim tutarının hakkaniyetle dağıtımını sağlamak,
 • Görevde iken şehit olan veya terör nedeniyle malûl olan devlet memurlarının KP Okullarına giriş şartlarını yerine getirmiş çocuklarının ücretsiz okuma başvurularını değerlendirmeye tabi tutmadan kabul etmek,
 • Yangın, deprem gibi doğal afetler yüzünden veya ana, baba, kardeş gibi yakınlarından birinin ağır hastalığı, ölümü gibi önemli nedenlerle ya da tedavi yahut ameliyatı gerektiren bir hastalıktan dolayı, okula özürlü olarak devam edememesi durumunda, ücretsiz okuma hakkının devamı konusunu, söz konusu özrün belgelenmesi koşuluyla ve Okul Rehberlik Bölümü’nün görüşü alınarak, değerlendirmek,
 • Değerlendirme Kurulları üyelerinin çoğunluk kararı ile gerekli görüldüğünde öğrenci velilerinin ev ve/veya iş yerlerinde ziyaret edilmelerini sağlamak ve bu ziyaretleri yapacak olan okul çalışanlarını tespit etmek ve ziyaretin nasıl gerçekleştirileceği vb.. hususları belirlemek,
 • Bakanlığın konuyla ilgili yönetmeliklerindeki değişiklikleri takip etmek, gerekiyorsa Ücretsiz Okuma Yönetmeliği’nin revize edilmesi için Kurucu Temsilcisi aracılığıyla Burs Komitesi’ne bilgi vermek,
 • Değerlendirme Kurulları, Bakanlık tarafından okullara gönderilen Ücretsiz Okuma Değerlendirme Formuna göre başvuruları değerlendirip, Kurucu Temsilcisi’ne; Kurucu Temsilcisi de bu değerlendirmeyi kendi görüş ve önerisiyle Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmak için Burs Komitesi’ne sunar.
 • Halen okulda kayıtlı bulunan (yeni kaydolmuş veya devam eden) öğrencilerin velilerinin biri veya her ikisinin vefatı; doğal afet, kaza ve benzeri durumlar; ani ve ağır sağlık problemleri; ani iş kaybı ve iflas sonucu ödeme güçlüğü yaşanıyorsa, Değerlendirme Kurulları öğrencilerin başvurularını başvuru süresi dışında değerlendirmek için olağanüstü toplanır, başvuruları değerlendirip, Kurucu Temsilcisi’ne; Kurucu Temsilcisi de bu değerlendirmeyi kendi görüş ve önerisiyle Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmak için Burs Komitesi’ne sunar. Burs Komitesi böyle olağanüstü durumlar için belli bir tutarı bütçede ayırır.
 • Değerlendirme kurullarında görevli birinin çocuğu veya yakını ücretsiz okumak üzere başvurduğunda, bu öğrenci ile ilgili karar aşamasında o üyenin görevi başka bir üyeye devredilir.

7.4. Duyuru: Her yıl, Bakanlık’tan gelecek bildirim doğrultusunda, bir sonraki ders yılında ücretsiz okuma için başvuru şartları ve süreç hakkında bilgilendirme amaçlı hazırlanan genel duyuru tüm mevcut öğrenci velilerine SMS ve web üzerinden Okul Müdürlükleri tarafından ulaştırılır.

7.5. Başvuru ve Gerekli Belgeler: Her sene, Bakanlık’tan gelecek talimat doğrultusunda başvuru belgeleri ile Okul Müdürlüklerine yapılır. Değerlendirme Kurulları yapılan beyanları doğrulamak amacıyla, ücretsiz okuma başvurusunda bulunan velilerden istenilecek belgeler, her yıl okulların web sitelerinde ve/veya yazılı olarak velilere okul idarecileri tarafından duyurulur.

7.6. Değerlendirme Süreci: Öğrenci velileri başvuru formunu doldurup ve talep edilen belgeleri ibraz ederek başvurularını belirtilen süre içinde Okul Müdürlüklerine teslim ederler. Okul Müdürleri, tüm başvuruda gerekli belgelerin eksiksiz olarak alınmasından ve değerlendirme sürecinin işleyiş ve koordinasyonundan sorumludur. Bakanlık’tan gelen talimat doğrultusunda yapılan başvurular 1 ay içinde değerlendirilir.

Eksik veya hatalı olan, zamanında yapılmayan başvurular değerlendirilmez. Belirlenen sürenin sona ermesinden sonraki başvurular istisnai olarak kabul edilse dahi diğer tüm başvuruların değerlendirilip sonuçlandırılmasından sonra yeterli bütçe kalması durumunda değerlendirmeye alınabilir.

Başvuruda alınan tüm bilgiler değerlendirilir, gerekli görülürse rehber öğretmen, ilgili müdür yardımcısı görüşleri alınır ve öğrencilerin ihtiyaç durumu belirlenir. Ücretsiz okuma bütçesi en fazla sayıda öğrenciyi yararlandıracak şekilde dağıtılır. Veliden beyanda bulunduğu bilgilerin doğru olduğuna dair taahhütname alınır. Gerçek dışı beyanda bulunulduğu belirlenirse, öğrencinin ücretsiz okuma hakkı Değerlendirme Kurulları tarafından verilen rapora istinaden geri alınabilir. Ücretsiz okuduğu dönemlere ait ücretler yasal faizi ile birlikte velisinden talep edilir.

7.7. Ücretsiz Okuma: “Ücretsiz Okuma” dan yararlanma süresi 1 ders yılıdır.

7.8. Ücretin İadesi: Ücretsiz Okumadan yararlanacak öğrencilerden alınan ücretler, Okullarda öğretimin başlamasından sonra SAJEV İktisadi İşletmesi Mali İşler Bölümü tarafından veli taahhütnamesinin yenilenmesinden sonra 2 ay içinde veliye iade edilir.

7.9. Ücretsiz Okuma ile İlgili Belgelerin Saklanması: Millî Eğitim Bakanlığı tarafından istenen bilgileri içeren Ücretsiz Okuma ile ilgili belgeler, Ücretsiz Okuma başvuru formları ve veliler tarafından ibraz edilen tüm belgelerin dosyalanması, arşivlenmesi ve 10 yıl süre ile saklanması Okul Müdürlerinin sorumluluğundadır.

Alınan kararlar, SAJEV İktisadi İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Okul Müdürlükleri’ne bildirilir. Velilere duyuruyu Okul Müdürlükleri yapar.

8-   İNDİRİMLER

KP Okulları’nda öğrenim görmekte veya görecek olan öğrencilerden aşağıdaki şartları taşıyanların eğitim ücretlerine indirim uygulanır. İndirim oranları her yıl Burs Komitesi tarafından gözden geçirilir, bir değişiklik gerektiği takdirde onay için Yönetim Kurulu’na sunulur. İndirimlerin, her sene okul ücretleri ile birlikte Bakanlığa bildirilmesi Okul Müdürlerinin sorumluluğundadır.

İndirimlerin süresi 1 ders yılıdır. SAJEV Yönetim Kurulu tarafından her yıl yeniden belirlenir.

8.1. SJ’li İndirimi: İstanbul Saint-Joseph Lisesi’nden mezun olan anne, baba, büyükanne, büyükbabanın çocuğunun/torununun veya İstanbul Saint-Joseph Lisesi öğrenci kardeşinin KP Okulları’na devam etmesi halinde o eğitim yılı için ilan edilen öğretim ücreti üzerinden %10 oranında indirim yapılır. Aynı öğrenciye birinci derece akraba 2 farklı Saint-Joseph’liden olmak kaydı ile toplam en fazla %20 indirim uygulanır.

Tüm indirimlerin toplamı %20’yi geçemez.

8.2 Küçük Prens’li indirimi: Özel Küçük Prens Ortaokulu eğitimini tamamlayan öğrencinin kardeşine o eğitim yılı için ilan edilen öğretim ücreti üzerinden %10 oranında indirim yapılır. Aynı öğrenciye yakınlık derecesi, birinci derece akraba 2 farklı Küçük Prensli’nin varlığı halinde, toplam en fazla %20 indirim uygulanır.

8.3. Kardeş İndirimi: Özel Küçük Prens Okullarında okuyan kardeş öğrencilerin her birine %10 indirim; İndirim en fazla 3 kardeşe uygulanır. Öğrenci başına indirimler toplamı %20’yi geçemez.

 Aynı öğrenci için uygulanan öğretim ücreti üzerinden yapılan SJ’li, KP’li ve Kardeş indirimleri toplamı %20’yi geçemez.

8.4. Sürekli Eğitim İndirimi (Lise):  KP Ortaokulunu tamamlamış ve Lise’ye devama hak kazanmış öğrencilere, %10 indirim uygulanır.

Öğrenci, bu indirime ek olarak, SJ indirimi, Küçük Prens’li İndirimi ve Kardeş indiriminden de faydalanabilir.

Peşin İndirim haricinde; SJ’li, Küçük Prens’li, Kardeş ve Sürekli Eğitim indirimlerinin toplamı %30’u aşamaz.

Ayrıca, Lise’de okumaya hak kazanan hazırlık sınıfı öğrencilerine sınav sonuç puanlarına göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek oranda indirim uygulanır. Liseye geçiş sınav sonuç puanlarına göre Burs Komitesi’nin önerisiyle Yönetim Kurulu bu oranı yıllara göre arttırabilir ve/veya azaltılabilir, indirim için gereken şartları belirler ve Temmuz ayı sonuna kadar ilan eder.

Liseye devam etmeye hak kazanma şartları da her yıl Yönetim Kurulu tarafından Kurucu Temsilcisi’nin görüşü alınarak belirlenir.

İndirimin bir sonraki yıl devam etmesi için öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almaması ve yılsonu ağırlıklı not ortalamasının, Lise hazırlık sınıfı için en az 75, hazırlık sınıfı hariç, 9,10, ve 11, 12.sınıflarda ise en az 75 (2019-2020 Eğitim-Öğretim dönemimden başlamak üzere) puan olması şartı aranır.

8.5. Peşin Ödeme İndirimi: Mevcut öğrenciler ve yeni kayıt yaptıran öğrenciler için kayıt dönemi içerisinde Özel Küçük Prens Okulları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek tarihe kadar, eğitim ve yemek ücretinin tamamını tek seferde ödemeyi tercih eden velilere peşin ödeme indirimi uygulanır.

Peşin ödeme indirim oranı Yönetim Kurulu tarafından her yıl yeniden belirlenir ve 31 Mayıs’a kadar eğitim ve yemek ücretleri ile birlikte duyurulur.

8.6. Çalışan İndirimi: SAJEV Kurumlarında görev yapan çalışanların çocuklarının KP Okullarına devam etmeleri halinde, aşağıdaki şartlarda indirim uygulanır:

 • SAJEV Kurumları’nda üst üste en az 5 yıl ve üstü görev yapan çalışanın çocuğu için %50,
 • 2- 5 yıl arası görev yapan çalışanın çocuğu için %30,
 • Yeni işe girmiş çalışan çocuğu için %25

indirim uygulanır.

Çalışan indiriminden faydalanan öğrenciye ayrıca SJ’li indirimi, Küçük Prens’li indirimi, Kardeş indirimi uygulanmaz.

Söz konusu çalışanların birden fazla çocuğunun KP Okullarına devam etmesi halinde;

 • Üst üste en az 5 yıl ve üstü görev yapan çalışanın ikinci ve daha fazla çocuğu için %30,
 • 2-5 yıl arası görev yapan çalışanın ikinci ve daha fazla çocuğu için %20,
 • Yeni işe girmiş çalışanın ikinci ve daha fazla çocuğu için %15 oranında

indirim uygulanır.

Çalışan indiriminden faydalanan öğrencilere ayrıca, SJ’li indirimi, Küçük Prens’li indirimi, Kardeş indirimi, Burs ve diğer indirimler uygulanmaz.

Çalışan İndirimin bir sonraki yıl devam etmesi için öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almaması ve yılsonu ağırlıklı not ortalamasının;

 1. ve 5. sınıflarda en az 85 puan
 2. 7. ve 8. sınıflarda en az 80 puan

Lise hazırlık sınıfı için en az 75, hazırlık sınıfı hariç, 9,10, ve 11, 12.sınıflarda ise en az 75            (2019-2020 Eğitim-Öğretim dönemimden başlamak üzere) puan olması şartı aranır.

 • Ortalamanın bir defaya mahsus burada belirtilen puanların altında olması halinde, ortalamalarını tekrar yükseltmelerini sağlamak amacıyla, gelecek öğretim yılı için indirim hakkı; Kurucu Temsilcisi teklifi, Burs Komitesi oluru ve Yönetim Kurulu onayı ile devam ettirilebilir. İkinci kez ortalama altında kalınması halinde indirim kesilir.
 • Her iki ebeveynin SAJEV Kurumlarında çalışması halinde, çalışan indiriminden biri yararlanır.
 • İşten ayrılan çalışanın çocuğuna çalışan indirimi uygulaması son bulur.
 • Diğer öğrencilere uygulanan disiplin ve başarı kriterleri tüm çalışan çocuklarına da aynen uygulanır. Bu kriterlerden herhangi birine uymadığı tespit edilen öğrencilerin mevcut hakkı tamamen iptal edilebilir veya indirilebilir.

9-   DİĞER HÜKÜMLER

a. Bu Yönetmelik Y.K. onayı ile yürürlüğe girer ve değiştirilir.

b. Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve SAJEV Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

c. Bu Yönetmelik, SAJEV’e aittir. İzinsiz çoğaltılamaz, kullanılamaz ve SAJEV dışına çıkartılamaz.

d. Bu Yönetmelik hükümlerini uygulamaya ve takibe YK adına Genel Sekreter yetkilidir.

e. İşbu Yönetmelik basılı kâğıt ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda saklanır. SAJEV portalında güncel versiyonu yer alır.

f. Personel, imza karşılığı teslim aldığı Yönetmeliklerin değişmesi durumunda, SAJEV içinde yayınlanan güncel yönetmeliği okumak ve imza şartı aranmaksızın uygulamak ile yükümlüdür.

g. Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, işbu yönetmeliğin ıslak imzalı eski nüshaları SAJEV Genel Sekreteri’nin yazılı onayı ile Y.K. tarafından iptal edilerek (iptal kaşesi vurularak veya iptal yazılarak) imzalanır. Orijinaller Vakıf Müdürlüğü kasasında 5 yıl süre ile saklanır.

10-   YÜRÜRLÜK

Bu yönetmelik hükümleri SAJEV Yönetim Kurulu’nun 20.04.2022 tarihli toplantısında onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamındaki hususların uygulanması, takip edilmesi ve işlemlerin zamanında gerçekleştirilmesinden;

SAJEV Bursları ile ilgili, SAJEV Vakıf Müdürlüğü,

Ücretsiz Eğitim ile ilgili, Kurucu Temsilcisi ve Okul Müdürlükleri,

İndirimler ile ilgili, Kurucu Temsilcisi ve İktisadi İşletme Genel Müdürlüğü sorumludur.

11-   EK MADDE

SAJEV Yönetim Kurulu’nun 30.05.2017 tarihli toplantısında onaylanarak yürürlüğe giren ek madde aşağıdaki gibidir. Bu yönetmelik kapsamındaki ek madde ile ilgili hususların uygulanması, takip edilmesi ve işlemlerin zamanında gerçekleştirilmesinden;

SAJEV Bursları ile ilgili, SAJEV Vakıf Müdürlüğü,

Ücretsiz Eğitim ile ilgili, Kurucu Temsilcisi ve Okul Müdürlükleri,

İndirimler ile ilgili, Kurucu Temsilcisi ve İktisadi İşletme Genel Müdürlüğü sorumludur.

11.1. Fransızca Eğitim Veren Okullar indirimi:

Türkiye’de Fransızca eğitim veren Okulların (Notre Dame de Sion, Saint Benoît, Saint-Michel, Sainte-Pulchérie, İzmir Saint-Joseph, İzmir Tevfik Fikret Lisesi, Ankara Tevfik Fikret Lisesi, Piri Reis, Pierre Loti, Ankara Charles de Gaulle Fransız Lisesi,Galatasaray  ilköğretim/Lise veya 4 Yıllık Üniversitesinden mezun (yüksek lisans eğitimi hariç) olan anne veya babanın çocuğunun; KP Okulları’na devam etmesi halinde o eğitim yılı için ilan edilen öğretim ücreti üzerinden %5 oranında indirim yapılır. Hem anne hem de babanın bu okullardan mezun olması halinde bu indirim oranı değişmez. İstanbul Saint Joseph lisesi mezun indiriminden yararlanılması halinde ise, bu madde de yer alan indirim uygulanmaz; sadece SJ’li indirimi uygulanır.

Bu indirimden yararlanabilmek için ilgili okullardan mezun olunduğuna dair belge talep edilir.

11.2. Anne ve/veya babası Fransız vatandaşı olanların çocuğunun; KP Okulları’na devam etmesi halinde o eğitim yılı için ilan edilen öğretim ücreti üzerinden %5 oranında indirim yapılır. En fazla iki kardeşe uygulanır. Hem anne hem de babanın Fransız vatandaşı olması halinde bu indirim oranı değişmez. SAJEV personeli bu indirimden yararlanamaz.

Bu indirimden yararlanabilmek için kayıt sırasında, ilgili okullardan mezun olunduğuna dair belge ve/veya pasaport ibraz edilmesi zorunludur.

Aynı öğrenci için uygulanan öğretim ücreti üzerinden yapılan, SJ’li, Küçük Prens’li ve Kardeş indirimleri toplamı %25 geçemez.

12-   EKLER VE REFERANSLAR

12.1. EKLER:

i. Başvuruda İstenecek Belgeler

ii. Burs, Ücretsiz Okuma ve İndirim Sayı ve Oranları

12.2. REFERANSLAR:

SAJEV İçi:

i. KP Vakıf İş Akışları

ii. KP Vakıf Yönetimi Prosedürleri

iii. KP Vakıf Yönetimi Politikası

iv. Yönetim Kurulu Kararı

SAJEV Dışı:

i. İlgili Mevzuatlar

Ek 1. BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

 1. Başvuru Dilekçesi,
 2. Aile fertlerinin her birinin nüfus cüzdanı fotokopisi,
 3. Vefat eden anne veya baba ile ilgili veraset ilamı,
 4. Rapora bağlı sakatlık durumu varsa; sakatlık derecesini belirten, tam teşekküllü resmi hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu,
 5. Anne-baba boşanmış ise, velayet durumunu gösteren kesinleşmiş mahkeme kararı,
 6. Ailede öğrenim gören kardeşlerin, mali yardım ya da burs alıp almadıklarını da belirten tasdikli öğrenci belgeleri,
 7. Ailenin oturduğu ev:
  • Lojman veya başkasının mülkünde kirasız oturanların durumlarını gösteren belge,
  • Kirada oturanların kira kontratlarının fotokopisi ve son ay kira ödeme makbuzunun fotokopisi,
  • Kendi mülkünde oturanların tapu fotokopisi,

8. Anne ve Babanın işi ve görevini belirtir,

 • Emekli olup halen bir işyerinde çalışmayanların, emekli cüzdanlarının fotokopisi,
 • Emekli olup, başvuru tarihinde herhangi bir işte çalışanların emeklilik cüzdanlarının fotokopisi ve halen çalışmakta oldukları işyerinden alacakları ve yaptıkları işi/görevi belirtir onaylı belge,
 • Resmi veya özel kurumlarda ücretli çalışanların çalışmakta oldukları kurumdan alacakları ve yaptıkları işi/görevi belirtir onaylı belge,
 • Serbest çalışanların (kadrolu veya ücretli bir işin yanı sıra ikinci iş olarak serbest çalışanlar dahil) vergi levhası fotokopisi ile bağlı bulundukları meslek odası/kuruluşlardan alacakları yaptıkları işi/işleri gösterir belge,
 • İşsiz veya iflas etmiş olanların durumlarını gösterir belge,
 • Çalışmayanların, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR ve SGK’dan (Her bir kuruluştan ayrı ayrı alınacaktır.) İlişkisizlik Belgesi,

9. Aile fertlerinin gelir durumunu gösterir resmî belgeler

 • Resmi veya özel kurumlarda ücretli olarak çalışan aile fertlerinin, çalıştıkları işyerinden alacakları ve başvuru tarihi itibariyle geçmiş 12 ayı kapsayan yıllık toplam net gelirlerini gösteren onaylı belge (Bu belgede geçmiş 12 ayın dökümü gösterilecek ve bildirilen meblağın dışında herhangi bir diğer yan ödeme bulunmadığı ve kanuni kesintiler dışında kesintilerin dikkate alınmadığı beyan edilmiş olacaktır)
 • Serbest çalışanların (ikinci iş olarak serbest çalışanlar dahil)

i.Bir önceki yıla ait Kurumlar veya Gelir Vergisi Beyannamelerinin ve tahakkuk fişlerinin fotokopileri,

ii.İçinde bulunulan yılın ilk 2 ayına ait katma değer vergisi beyannamelerinin ve tahakkuk fişlerinin fotokopileri,

iii.İşyerinin kira kontratı veya tapusunun fotokopisi,

iv.Son üç yıla ait karşılaştırmalı bilanço ve gelir / gider tabloları.

v.Emeklilerin son 1 aylık emekli maaşını gösterir belge

10. Aile fertlerinin mali durum bildirimi (banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketlerinden alınan belgelerle)

11. Aile fertlerine ait gayrimenkullerin tapu ve taşıtların ruhsat fotokopileri

12. Ailenin borç veya taksit ödemesi varsa bu durumu gösterir belge

13. KVKK Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Yazısı.

2022-2023 Dönemi İçin Burs, Ücretsiz Okuma ve İndirim Sayı ve Oranları

BURSLAR

SJ BURSLARI

1.Mevcut SJ Lisesi Öğrencilerine Yönelik Burslar:

Vakıf kaynaklarından karşılanmak üzere 5 tam burs karşılığına kadar ve şartlı bağışlardan sağlanan burslar

2.Küçük Prens Ortaokulu Eğitimini Tamamlamış, SJ Lisesi’ne İlk Yerleştirmede Kesin Kayıt Yaptıran Öğrencilere Yönelik Burslar:

a)SAJEV ve SJ Lisesi’nin Ortak Verilen Eğitim Bursları (Eğitim Dönemi Süresince):

SJ Lisesi’ne ilk yerleştirmede kesin kayıt yaptıran Küçük Prens Ortaokulu eğitimini tamamlamış en başarılı,

Birinci öğrenciye %100

İkinci öğrenciye % 50

b)SAJEV Bursları (1 senelik):

SJ Lisesi’ne ilk yerleştirmede kesin kayıt yaptıran Küçük Prens Ortaokulu eğitimini tamamlamış en başarılı, Üçüncü ve Dördüncü öğrenciye  %50

burs almaya hak kazanır.

KP OKULLARI EĞİTİM BURSLARI (Eğitim Dönemi Süresince)

Burs sayıları, miktarları ve kapsamı, Vakfın mali durumuna göre Burs Komitesi’nin başvuruları değerlendirmesi ve önerisine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Küçük Prens Ortaokulu eğitimini tamamlamış olan, Lise giriş sınavlarında toplam puan üzerinden en yüksek puanı alan ilk üç (3) öğrenci, eğitimlerine Küçük Prens Lisesinde devam etmeleri halinde %100,

Küçük Prens Ortaokulu eğitimini tamamlamış olan, Lise giriş sınavlarında toplam puan üzerinden en yüksek puanı alan ilk üç (3) öğrencinin, ardından gelecek diğer üç (3) öğrenci ise eğitimlerine Küçük Prens Lisesinde devam etmeleri halinde %70

burs almaya hak kazanır.

Burs komitesinin uygun görmesi ve tavsiyesi üzerine Yönetim Kurulu, öğrenci sayısı ve burs oranlarında değişiklik yapabilir.

DİĞER BURSLAR

Burs sayıları, miktarları ve kapsamı, Vakfın mali durumuna göre Burs Komitesi’nin başvuruları değerlendirmesi ve önerisine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yurt dışı Lisans ve Lisansüstü bursiyerlerin belirlenmesinde; SJ Lisesi ve KP Okulları mezunu tercih sebebi olabilir.

ÜCRETSİZ OKUMA

2022-2023 dönemi için belirlenen oran %3’dür.

İNDİRİMLER

SJ’li, KP’li, Kardeş ve Çalışan İndirimleri için Yönetmelikte yer alan oranlar uygulanacaktır.

1- Lise Giriş İndirimi:

Özel Küçük Prens Lisesine giriş taban puanları ve giriş puanlarına göre Lise İndirimi için uygulanacak oranlar, SAJEV Yönetim Kurulu tarafından her yıl yeniden belirlenir.

Özel Küçük Prens Lisesi için bu tarihler ve oranlar ayrıca belirlenir.

2- Peşin İndirimi:

Mevcut öğrenciler ve yeni kayıt yaptıran öğrenciler için kayıt dönemi içerisinde Özel Küçük Prens Okulları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihe kadar, eğitim ve yemek ücretinin tamamını tek seferde ödemeyi tercih eden velilere peşin ödeme indirimi uygulanır.

Peşin İndirimi için uygulanacak oranlar, SAJEV Yönetim Kurulu tarafından her yıl yeniden belirlenir.

Yönetim Kurulu tarafından her yıl yeniden belirlenen tarih ve oranlar en geç 31 Mayıs tarihine kadar duyurulur.

Eğitim ücretlerinden yapılacak indirimler toplamı, peşin ödeme indirimi hariç %20’ yi geçemez.